Europese Commissie start inbreukprocedure tegen Verenigd Koninkrijk • TTM.nl Ga naar hoofdinhoud

Europese Commissie start inbreukprocedure tegen Verenigd Koninkrijk

De Europese Commissie heeft het Verenigd Koninkrijk een aanmaningsbrief gestuurd omdat het bepaalde goederencontroles tussen Noord-Ierland en het vasteland tot 1 oktober opschort. Daarmee komt het VK de verplichting in het terugtrekkingsakkoord om te goeder trouw te handelen, niet nakomt. Daardoor is een formele inbreukprocedure tegen het Verenigd Koninkrijk ingeleid. Het is de tweede maal in zes maanden dat de regering van het Verenigd Koninkrijk van plan is het internationaal recht te schenden. Premier Boris Johnson is niet onder de indruk van de inbreukprocedure.

Vicevoorzitter Maroš Šefčovič, medevoorzitter voor de EU van het Gemengd Comité: “Het protocol inzake Ierland en Noord-Ierland is het enige middel om het Goedevrijdagakkoord (akkoord van Belfast) te beschermen, de vrede en stabiliteit te bewaren, een harde grens op het Ierse eiland te vermijden en de integriteit van de eengemaakte EU-markt te handhaven. De EU en het Verenigd Koninkrijk hebben het protocol samen vastgesteld. We zijn verplicht dat samen uit te voeren. Als het Verenigd Koninkrijk eenzijdige besluiten neemt en het internationaal recht schendt, druist dat in tegen het doel van het protocol en ondermijnt dat het wederzijdse vertrouwen. Als we onze doelstellingen willen bereiken, moet het Verenigd Koninkrijk het protocol naar behoren uitvoeren. Daarom beginnen wij vandaag een juridische procedure. Ik hoop echt dat we deze kwesties binnen het Gemengd Comité zonder verdere juridische stappen kunnen oplossen in de constructieve, pragmatische en constructieve geest waarin we het terugtrekkingsakkoord tot nu toe hebben uitgevoerd.”

De Commissie heeft als volgt op deze situatie gereageerd:

  • Ten eerste heeft zij het Verenigd Koninkrijk een aanmaningsbrief gestuurd wegens inbreuken op materiële bepalingen van het EU-recht betreffende het verkeer van goederen en het reizen van gezelschapsdieren die van toepassing zijn op grond van het protocol inzake Ierland en Noord-Ierland. Daardoor is een formele inbreukprocedure ingeleid overeenkomstig artikel 12, lid 4, van het protocol, in samenhang met artikel 258 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie. Volgens artikel 12, lid 4, van het protocol inzake Ierland en Noord-Ierland hebben de instellingen van de EU, en met name de Europese Commissie en het Hof van Justitie van de Europese Unie, overeenkomstig de EU-Verdragen toezichts- en handhavingsbevoegdheden met betrekking tot specifieke bepalingen van het protocol, waaronder artikel 5. In de brief wordt het Verenigd Koninkrijk verzocht snel corrigerende maatregelen te nemen zodat de voorwaarden van het protocol weer worden nageleefd. Het Verenigd Koninkrijk heeft een maand de tijd om de brief te beantwoorden.
  • Ten tweede heeft vicevoorzitter Maroš Šefčovič een politiek schrijven gestuurd aan David Frost, medevoorzitter voor het Verenigd Koninkrijk van het gemengd comité, waarin de Britse regering wordt opgeroepen de verklaringen en richtsnoeren die op 3 en 4 maart 2021 zijn gepubliceerd, te corrigeren en niet in de praktijk te brengen. Die unilaterale maatregelen zijn een schending van de verplichting om te goeder trouw te handelen, zoals die is vastgelegd in artikel 5 van het terugtrekkingsakkoord. In de brief wordt het Verenigd Koninkrijk ook verzocht om binnen het Gemengd Comité te goeder trouw bilateraal overleg te plegen, zodat tegen het einde van deze maand een onderling overeengekomen oplossing kan worden gevonden.

Het protocol inzake Ierland en Noord-Ierland is als integrerend onderdeel van het terugtrekkingsakkoord door de EU en het Verenigd Koninkrijk geratificeerd, is sinds 1 februari 2020 van kracht en heeft op grond van het internationaal recht volledige rechtswerking. Het protocol heeft tot doel de vrede en stabiliteit te handhaven, het Goedevrijdagakkoord te beschermen, een harde grens op het Ierse eiland te vermijden en de integriteit van de eengemaakte EU-markt te handhaven. Om die doelstellingen te bereiken, moet het protocol volledig ten uitvoer worden gelegd. Als de Britse regering verzuimt dat te doen, komt de verwezenlijking van de doelstellingen in gevaar.

Het Verenigd Koninkrijk heeft een maand de tijd om opmerkingen over de aanmaningsbrief in te dienen. Nadat de Commissie die opmerkingen heeft onderzocht of als er geen opmerkingen worden ingediend, kan de Commissie zo nodig besluiten een met redenen omkleed advies uit te brengen. Volgens artikel 12, lid 4, van het protocol is het Hof van Justitie van de Europese Unie volledig bevoegd zoals voorzien in de Verdragen, met inbegrip van de mogelijkheid om een forfaitaire som of dwangsom op te leggen.

Als het Verenigd Koninkrijk nalaat binnen het Gemengd Comité te goeder trouw overleg te plegen om tegen het einde van deze maand een onderling overeengekomen oplossing te vinden, kan de Europese Commissie vervolgens schriftelijk meedelen dat zij uit hoofde van artikel 169 van het terugtrekkingsakkoord overleg wil voeren als eerste stap in de geschillenbeslechtingsprocedure als vermeld in deel zes, titel III, van het terugtrekkingsakkoord. Als er geen oplossing wordt gevonden, kan de EU het geschil aan bindende arbitrage onderwerpen. Dat kan er uiteindelijk ook toe leiden dat het arbitragepanel financiële sancties oplegt. In geval van niet-betaling of aanhoudende niet-naleving kan de EU haar verplichtingen op grond van het terugtrekkingsakkoord (met uitzondering van het deel over burgerrechten) of van de handels- en samenwerkingsovereenkomst overeenkomstig artikel INST.24, lid 4, opschorten, bijvoorbeeld door invoerrechten op goederen uit het Verenigd Koninkrijk te heffen.

Op 3 maart 2021 heeft de regering van het Verenigd Koninkrijk haar voornemen kenbaar gemaakt om de volledige toepassing van het protocol inzake Ierland en Noord-Ierland eenzijdig uit te stellen voor wat betreft het verkeer van goederen en het reizen van gezelschapsdieren van Groot-Brittannië naar Noord-Ierland. Dat gebeurde na de vergadering van het Gemengd Comité van 24 februari 2021, waarop het Verenigd Koninkrijk zich publiekelijk heeft verbonden tot de correcte uitvoering van het protocol en tot de uitvoering van alle besluiten die in december 2020 in het Gemengd Comité zijn genomen.

Het Verenigd Koninkrijk nam dit eenzijdige besluit zonder discussie of overleg met de EU in de organen die bij het terugtrekkingsakkoord zijn ingesteld. Daarmee wijkt het Verenigd Koninkrijk duidelijk af van de constructieve aanpak die tot nu toe werd gevolgd, en ondermijnt het zowel de werkzaamheden van het Gemengd Comité als het wederzijdse vertrouwen en de geest van samenwerking die in de laatste maanden van 2020 juist waren hersteld, na de onzekerheid die was ontstaan door de Britse wet inzake de interne markt.

De EU heeft zich in het Gemengd Comité voortdurend te goeder trouw ingezet voor het vinden van pragmatische oplossingen om verstoringen als gevolg van de brexit tot een minimum te beperken en het dagelijks leven in Noord-Ierland te vergemakkelijken. Zij heeft er consequent naar gestreefd alle betrokkenen aan te zetten tot een duidelijke en volledige naleving van het protocol.

Door dit recente besluit stevent het Verenigd Koninkrijk opnieuw af op een opzettelijke schending van zijn internationale wettelijke verplichtingen en van de verplichting tot goede trouw die op grond van artikel 26 van het Verdrag van Wenen inzake het verdragenrecht moet prevaleren bij de toepassing van internationale overeenkomsten.

Volgens de Britse premier Boris Johnson is de verlenging echter een technische kwestie. Die moet garanderen dat de handel tussen Groot-Brittannië en Noord-Ierland gewoon kan doorgaan. “Dat is alles wat we proberen in orde te brengen, met enkele tijdelijke en technische maatregelen die we heel verstandig vinden. Maar natuurlijk kijken we uit naar ons overleg met onze Europese vrienden”, aldus Johnson.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Zorg dat u niets mist. Neem nu een jaarabonnement op TTM.nl met 25% korting. Abonneer