TNO: Euro 5 trucks in stad veel vuiler dan gedacht • TTM.nl Ga naar hoofdinhoud

TNO: Euro 5 trucks in stad veel vuiler dan gedacht

Volgens een recent TNO onderzoek is de NOx bijdrage van Euro 5 trucks met SCR in stedelijke gebieden drie keer hoger dan voorheen aangenomen. Volgens Minister Cramer gaat het hier vooral om een verschil in meettechnieken tussen praktijk en typekeuring.

AdBlueIn een samenvatting van het onderzoek zeggen de onderzoekers: “Het zware wegverkeer levert een grote bijdrage aan luchtkwaliteitsproblemen, met name in stedelijke gebieden. Het is daarom van groot belang dat de Europese emissiewetgeving ook de praktijk leidt tot minder uitstoot. De moderne trucks, die aan de Euro-V normen voldoen, hebben in de meeste gevallen met name SCR nabehandelingssystemen om het uitlaatgas van stikstofoxides (NOx) te ontdoen. Er was reeds twijfel of dergelijke systemen in de stad goed functioneren gezien de specifieke typegoedkeuringsprocedure. Recent, met nieuwe meettechnieken,
is het mogelijk om dat in de praktijk te testen, zonder de beperkingen van een laboratoriumopstelling. De resultaten geven aan dat de uitstoot van NOx in de stad drie keer hoger is dan voorheen aangenomen. Omdat het wegverkeer, en daarin het zware wegtransport, een groot aandeel hebben in de lokale NO2 concentraties, is de consequentie dat zeker tot 2015 de verbetering van de luchtkwaliteit veel minder zal zijn dan voorheen ingeschat. Ook de effecten van milieuzones voor vrachtverkeer zullen minder zijn dan voorheen verwacht. De daadwerkelijke verbetering van de luchtkwaliteit speelt zich vooral op de snelweg af, waar de emissiecontrole systemen met de huidige technologie beter functioneren.”
Fijnstof geen probleem
Minister Cramer stelt in een reactie op het rapport dat TNO inmiddels ook heeft aangegeven dat het aandeel van NO2 in de NOx-emissies van Euro V vrachtauto’s ruim driemaal lager ligt dan eerder werd aangenomen. De resterende NOx is NO dat – met een vertraging die afhankelijk is van diverse atmosferische condities – wordt omgezet in NO2. Dit gewijzigde inzicht heeft tot gevolg dat het nadelige effect van de hogere NOx-emissies van Euro V vrachtauto’s op de pieken in de NO2-concentraties op ‘hot spots’ in stedelijk gebied in lichte mate wordt afgezwakt. In haar brief stelt Minister Cramer: “De nieuwe mobiele meettechniek leent zich nog niet voor het bepalen van de uitstoot van fijn stof. De veronderstelde oorzaken voor de tegenvallende NOx-uitstoot hebben naar het inzicht van de deskundigen van VROM en TNO echter geen of zeer weinig invloed op de uitstoot van fijn stof, zodat de emissiefactoren daarvoor naar aanleiding van deze metingen niet behoeven te worden aangepast.”
Beter meten
Voor de luchtkwaliteit in milieuzones betekent dit volgens Minister Cramer dat:
–  het onderzoek geen gevolg heeft voor het in 2011 bereiken van de toetsingswaarden in het NSL voor fijn stof;
–  het milieuzonebeleid een effectieve bijdrage levert aan de luchtkwaliteitdoelen voor zowel fijn stof in 2011 als NO2 in 2015, maar de vermindering van de NO2-concentraties op grond van maatregelen in het lokale wegverkeer in de ordegrootte van 2 à 3% geringer is dan eerder werd berekend.
Cramer besluit haar brief met: “Het TNO-onderzoek speelt een belangrijke rol om in het internationaal overleg de aandacht gevestigd te krijgen op de noodzaak meetmethoden en typekeuring zodanig aan te passen, dat zeker gesteld wordt dat voertuigen onder praktijkomstandigheden aan de gestelde norm voldoen. Momenteel wordt de onlangs vastgestelde Euro VI norm voor vrachtauto’s technisch uitgewerkt door de Europese Commissie en vertegenwoordigers van de lidstaten. Over de resultaten van het TNO-onderzoek heb ik daarom direct contact opgenomen met de Europese Commissie, teneinde te bevorderen dat bij de technische uitwerking van de norm wordt aangestuurd op de ontwikkeling van een typekeuringssystematiek die er borg voor staat dat de bestaande verschillen in emissies tussen typekeuringsomstandigheden en praktijkomstandigheden tot een minimum worden teruggebracht. In het hierover in Brussel lopende overleg zal ik me hiervoor sterk blijven maken.”
TLN en EVO twijfelen
TLN en EVO zijn onaangenaam verrast dat opnieuw blijkt dat de emissies van vrachtauto’s bij stadsritten minder laag zijn dan je volgens de Euronormen zou verwachten. Eerder bleek dit al het geval bij Euro 2 en Euro 3. De organisaties vragen zich af of fout ligt bij de regelgeving of bij de fabrikanten. In ieder geval vinden zij het TNO-rapport nog onvoldoende om de gevolgen voor de milieuzones goed in beeld te krijgen. Zo zijn er bij slechts 7 vrachtauto’s metingen verricht op een standaardrit. TLN en EVO twijfelen of dit representatief genoeg is. Zij willen zo snel mogelijk nader onderzoek.
Klik hier voor volledige brief Minister Cramer

 TNO Rapport.pdf

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Zorg dat u niets mist. Neem nu een jaarabonnement op TTM.nl met 25% korting. Abonneer