Ga naar hoofdinhoud

Onzinverhaal gladde truckbanden

Het PvdA Kamerlid Lia Roefs meende enkele weken geleden te kunnen scoren met vragen over de mate waarin defecte en met name gladde truckbanden oorzaak zijn van files. Gisteren kreeg zij van Minister Eurlings te horen dat de door diverse media gedane suggestie dat veel trucks op gladde banden rijden, niet waar is. Niettemin komt Eurlings met een aantal nieuwe regels en wil hij met de branche samen onderzoek gaan doen naar bandenspanning.

bandenUit de inventarisatie die Eurlings door de Dienst Verkeer en Scheepvaart (DVS) van Rijkswaterstaat liet uitvoeren bleek dat slechts 1,6% van de gecontroleerde 6664 truckbanden glad was. Hoofdvraag van de inventarisatie was of het aantal bandenpechgevallen teruggedrongen zou kunnen worden door nadere eisen te stellen aan banden. Uit de  fileregistratie van 2006 door het Verkeerscentrum Nederland (VCNL) bleek dat gestrande vrachtauto’s verantwoordelijk zijn voor 321 files, wat overeenkomt met een bijdrage van 0,4% aan de totale filezwaarte. Het aandeel van defecte banden wordt geschat op circa 38% wat betekent dat circa 122 files ofwel 0,13% van het totaal aantal files. Profieldiepte wordt door de onderzoekers niet in verband gebracht met wat men noemt ‘bandfalen’. Als mogelijke andere oorzaken van ‘bandfalen’ worden genoemd: een onjuiste bandenspanning, overbelasting van banden en loopvlakvernieuwing. Wel wordt gekeken naar de invloed van profieldiepte van banden op de verkeersveiligheid. De inventarisatie bevat dan de aanbeveling om een minimum profieldiepte bij vrachtautobanden voor te schrijven ofschoon Minister Eurlings verwacht wordt dat de meeste vrachtauto’s, in elk geval de vrachtauto’s die internationaal rijden, al aan de voorgestelde minimum-profieldiepte eis van 1,6 mm voldoen omdat andere Europese landen die eis al stellen.
Onjuiste bandenspanning levert volgens de minister een grotere kans op defecte banden op maar in hoeverre in de praktijk onjuiste bandenspanning bij vrachtauto’s en bussen voorkomt zegt Eurlings niet te weten. Het stellen van regels en de handhaving op het gebied van bandenspanning wordt door hem als uitermate moeilijk gezien. Aanbevolen wordt initiatieven vanuit de branche die bijdragen aan het rijden met de juiste bandenspanning te stimuleren.

Branche onderzoek
Eveneens samen met de branche wil men gaan onderzoeken in welke mate te hoge belasting in de praktijk voorkomt en tot bandenschade leidt. Het gaat daarbij niet om overbelading van maar om het gebruik van te licht gedimensioneerde banden. Geconcludeerd wordt verder dat loopvlakvernieuwing, mits goed toegepast, zorgt voor een toename van de levensduur van banden zonder dat wordt ingeboet op de veiligheidsaspecten. Wel lijkt het erop dat het gebruik van karkassen ouder dan 6,5 jaar tot een stijging van het uitvalspercentage te leiden. Aanbevolen wordt in Europees verband te streven naar uniforme eisen voor het toepassen van loopvlakvernieuwing bij vrachtauto’s. Aanbevolen wordt tenslotte om in de praktijk te onderzoeken in welke mate vrachtauto’s op de weg rijden met gebrekkige bandenspanning, te zware belasting van banden en weinig profiel.
Eurlings heeft over de resultaten van de inventarisatie overleg gevoerd met vertegenwoordigers van de brancheorganisaties EVO, KNV, TLN en VERN. Deze herkenden zich eerder al niet in het beeld dat in de pers geschetst werd, dat er door vrachtauto’s massaal met gladde banden gereden zou worden. Zij zijn dan ook blij met de resultaten van de steekproef. De branche-organisaties in het goederenvervoer hebben niettemin aangegeven positief te staan tegenover het invoeren van een wettelijk voorschrift voor een minimum-profieldiepte van vrachtautobanden van 1,6 mm. Dat kunnen ze makkelijk doen omdat de meeste banden al aan de profieleis lijken te voldoen. De brancheorganisaties bepleiten wel  harmonisatie van regelgeving in de EU met name op het gebied van de profieldiepte.

Oude karkassen
Eulings stelt dan ook voor om te komen tot het opnemen van een minimum-profieldiepte-eis van 1,6 mm voor alle banden van vrachtauto’s en bussen in de voertuigregelgeving. In Europees verband zijn volgens Eurlings inmiddels afspraken gemaakt over loopvlakvernieuwing van banden en die zijn inmiddels al in de Nederlandse regelgeving opgenomen. Deze afspraken hebben echter geen betrekking op een minimum-profieldiepte van bedrijfsauto’s en op de risico’s van het herprofileren van karkassen van bedrijfsautobanden, ouder dan 6,5 jaar. Eurlings zal hiervoor in Europees verband aandacht vragen.
Bron: Ministerie van Verkeer en Waterstaat

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Zorg dat u niets mist. Neem nu een jaarabonnement op TTM.nl met 25% korting. Abonneer